Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Veli / Vasiler İçin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Birey Okulları (“Üsküdar Birey Anadolu Lisesi”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. Üsküdar Birey Anadolu Lisesi  olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile Önder Eğitim Kurumları ( Üsküdar Birey Anadolu Lisesi) bünyesinde eğitim gören öğrencileri ve veli/vasileri olarak sizleri kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

 

Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Bahçelieveler Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 14 Üsküdar  adresinde yerleşik, 24823-8 Merkez sicil numarası ile kayıtlı Önder Eğitim Kurumları tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verinin Tanımı

 

Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

 

Önder Eğitim Kurumları olarak, öğrenci ve/veya velilere ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

 

 • Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, imza, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, kardeş adı, medeni hal, uyruk, acil durumda ulaşılacak kişilerin adı ve soyadı, birlikte yaşanılan kişinin adı ve soyadı
 • İletişim : Telefon numarası, faks numarası, acil durumda ulaşılacak kişinin adresi ve telefon numarası, ikamet adresi, e-posta adresi
 • Sağlık : Boy, kilo, kan grubu, vb.
 • Özlük : İzin bilgileri, sınav sonuç bilgileri, vb.
 • Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
 • Eğitim : Transkript bilgileri, sınav puanları, yabancı dil bilgileri, sınıf numarası, veli toplantısı tutanakları, mezun olunan okul bilgileri, öğrenim durumu
 • Hukuki işlem : velayet belgesi
 • Özel nitelikli kişisel veriler :  sağlık raporu,
 • Diğer : ilgi alanları, sağlık sigortası bilgileri, giyim – beden bilgisi, imza, aile durum bilgisi, vb.

 

 1. Kişisel Verinin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Önder Eğitim Kurumları yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

 

Kişisel verileriniz Önder Eğitim Kurumları tarafından sizlerle veli/vasisi olduğunuz öğrencilerin Üsküdar Birey Anadolu Lisesin’de eğitim-öğrenim hizmeti almasına ilişkin sözleşmesel hizmet ilişkisi kapsamında faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 

 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve muhasebe işleri,
 • Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında bina içi ve dışarısında kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Öğrencilerin kişisel, akademik, sosyal ve psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve gelişiminin desteklenmesi
 • Okul gezileri, organizasyon ve etkinlik yönetimi

 

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.uskudarbirey.com internet adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve üçüncü gerçek ve tüzel özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından www.uskudarbirey.com internet adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz  Mehmet Akif Ersoy Mah. İstikbal Sok. No 19 Üsküdar  birey.uskudar@gmail.com  e-mail adreslerine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kendisinin veya veli/vasisi olduğu öğrencinin kişisel verileri işlenen kişiler, Önder Eğitim Kurumları’na başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

Kanun’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. ………….., Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanma. yı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Mehmet Akif Ersoy Mah. İstikbal Sok. No 19 Üsküdar adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mehmet Akif Ersoy Mah. İstikbal Sok. No 19 Üsküdar adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak  birey.uskudar@gmail.com  e-mail adresine iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

 1. Seçme Olanakları

 

Verilerinizden, sizi hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile yararlanmak arzusundayız. Doğal olarak bu tür etkinliklere katılıp katılmamak tamamen sizin seçiminizdir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız.

 

 1. Veri Güvenliği

 

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Önder Eğitim Kurumları  yönetimi ile işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulan iletişim adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu bağlamda Önder Eğitim Kurumları, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

 

Unvan : Önder Eğitim Kurumları San. Tic. Ltd Şti.

Mersis No : 067004010900013

Telefon Numarası : 0216 492 39 39

Fax Numarası : 0216 335 71 71

Posta Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. İstikbal Sok. No: 19 Üsküdar

E-posta adresi : birey.uskudar@gmail.com

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun